Samara

Samara »Friends

Lives in Konaha Leaf Village, Japan ·